عنصر روانی پدیده مجرمانه

دکتر زینب خوشنویسان
مشاور: دکتر زینب خوشنویسان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.

عنصر معنوی جرایم عمدی: ۱) سوء نیت عام (اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی مجرمانه) 

۲) سوء نیت خاص( اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه)

عنصر معنوی جرایم غیر عمدی :  ۱) سوءنیت عام ( اراده آگاهانه در رفتار مجرمانه) 

 

عنصر روانی پدیده مجرمانه

آیا به مشاوره بیشتری نیاز دارید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .