دعوای الزام به تحویل ملک معوض

زهرا آذری
مشاور: زهرا آذری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و ملاک عرفی در عقد معاوضه برای تمیز از عقد بیع مبادله کالا به کالا می باشد. گاهی عوض یک معامله ملک است و آن حالتی است که یک طرف معامله در قبال و عوض مال یا ملکی که گرفته ملکی را می دهد. دعوای الزم به تحویل ملک معوض یعنی اینکه ملکی باید به جای مالی که به مالک ملک داده شده است از او گرفته شود.( دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از عقود معین، دکترناصر کاتوزیان،صفحه 5) .

 در ماده 464 قانون مدنی معاوضه بدین صورت تعریف شده است: معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ(گرفتن) می کند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع(کالایا مال که به فروش می رسد) و دیگری ثمن(بهای مال فروخته شده) است.(ماده 464 قانون مدنی) به عبارت ساده تر معاوضه عقدی است که کسی مالی را در عوض مالی که از دیگری گرفته می دهد بدون اینکه اسم مبیع و ثمن روی مال داده شده بگذارند.

 

دعوای الزام به تحویل ملک معوض

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .