دستور تخلیه

زهرا آذری
مشاور: زهرا آذری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

می خواهم شخصا طرح دعوا کنم

مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور تخلیه فوری ملک با شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است .

قبل از هر اقدامی جهت عدم مراجعه مکرر به دستگاه­های قضایی وسهولت در آگاهی از روند جریان رسیدگی و برای دریافت و ابلاغ اوراق مربوطه لازم است در سامانه ثبت ثنا، ثبت نام انجام شود. با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی می توانید دادخواست خود را ثبت نمایید.

 دادخواست برگ مخصوص چاپی است و دارای ستون های خواهان، خوانده، خواسته، ستون دلایل و منضمات و محلی برای تشریح  دعواست. برای تنظیم دادخواست الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستاجر به نکات زیر توجه نمایید:

1-    خواهان  این دادخواست موجر یا قائم مقام قانونی وی است. بنابراین باید مشخصات کامل از قبیل نام و نام خانوادگی، سن ، آدرس محل سکونت حتی الامکان شغل خواهان(موجر)  را به طور دقیق قید نمایید.

2-    موجر می بایست دادخواست خودرا علیه مستاجر تنظیم نماید بنابراین خوانده این درخواست مستاجر است که باید مشخصات کامل از قبیل نام و نام خانوادگی، آدرس محل سکونت یا اقامتگاه قانونی وی راقید نمایید.

3-    درصورتی که از وکیل یا نماینده قانونی استفاده نموده اید در بخش وکیل یا نماینده قانونی مشخصات کامل وکیل یا نماینده قانونی را قید نمایید.

4-    در بخش تعیین خواسته و بهای آن، خواسته خود را  تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره به جهت انقضای مدت اجاره و مطالبه کلیه خسارات دادرسی قید نمایید.

5-    در بخش دلایل و منضمات ذکر دلایل و مستندات که خواهان برای اثبات ادعای خود به آن نیاز دارد و ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته شود. دلایل و منضمات در این دادخواست شامل:1- تصویر مصدق اجاره نامه2- کپی سند مصدق مالکیت3- وکالت نامه 4- شهود که ذیل اجاره نامه را امضا نمودند. می باشد.

6-     در انتها شرح دادخواست خود را به طور کامل قید نمایید. چنانچه شرح دادخواست بیش از یک صفحه باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

دستور تخلیه صادر شده از سوی شورا  ظرف 24 ساعت به مستاجر برای اجرا ابلاغ می شود و او از زمان ابلاغ 3 روز برای تخلیه ملک فرصت دارد. این دستور زمانی اجرا می شود که موجر مبلغ ودیعه (پول پیش) را به مستاجر یا در صندوق دادگستری پرداخت کرده باشد.

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .