طلاق به واسطه عسر و حرج

فاطمه محمد قلی ها
مشاور: فاطمه محمد قلی ها
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

استناد به عسر و حرج در نکاح موقت

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر می رسد هر چند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال نیز دادگاه می تواند با مراجعه به قاعده «نفی عسروحرج» به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید.(نظریه ش ۴۱۴۰/۷-۲۷/۲/۱۳۶۴: هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالبا غیر متصور است زیرا در غالب موارد ازدواج های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیش تری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم بر عهده زن هست در ازدواج موقت نیست یا خیلی کم است ولی در عین حال، چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرجی بودن ادامه زوجیت رو به رو شود و این موضوع در دادگاه ثابت شود دادگا می تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .