تخفیف مجازات

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

تخفیف یعنی تقلیل میزان مجازات از میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده است.به طور مثال اگر مجازات جرمی در قانون حبس تعیین شده باشد در صورت وجود جهات تخفیف دهنده قاضی می تواند در زمان صدور حکم مجازات کمتر برای مرتکب تعیین نماید.لذا تخفیف مجازات یعنی پایین آوردن میزان مجازاتی که قانون گذار معین کرده، وگرنه تخفیف معنی ندارد؛ بنابراین تعیین حداقل مجازات تخفیف محسوب نمی شود.

 

تخفیف مجازات

آیا تمایل دارید با انواع تخفیف مجازات آشنا شوید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .