دعوای الزام به تحویل ملک معوض

زهرا آذری
مشاور: زهرا آذری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

می خواهم شخصا طرح دعوی کنم

قبل از هر اقدامی جهت عدم مراجعه مکرر به دستگاه های قضایی وسهولت در آگاهی از روند جریان رسیدگی و برای دریافت و ابلاغ اوراق مربوطه لازم است در سامانه ثبت ثنا، ثبت نام انجام شود. برای اقامه دعوی می بایست ابتدائاً دادخواستی تنظیم نمایید.

برای تنظیم دادخواست به نکات ذیل توجه کنید:

 در قسمت خواهان اطلاعات فردی و نشانی خود را به صورت دقیق قید نمایید.

در قسمت خوانده، نام فردی که می‌خواهید علیه ایشان طرح دعوی نمایید را بنویسید. و در صورت اطلاع نشانی آنان را نیز قید نمایید.

 در بخش خواسته عنوان الزام به تحویل ملک معوض به انضمام اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات اعم از خسارات دادرسی و هزینه دادرسی را قید نمایید.

در بخش بهای خواسته ، بهای مال غیر منقول که ملک موردنظر است را قید می نمایید. بهای خواسته بر اساس قیمت منطقه ای و بهای معاملاتی ملک تعیین می شود.

در بخش دلایل و منضمات می توانید به استماع شهادت شهود و مطلعین استناد نمایید.( شاهد کسی است که امر مورد ادعا شما را دیده و مطلع کسی است که از امر مورد ادعا شما اطلاع دارد. اسامی شهود خود را کامل بنویسید. و به یاد داشته باشید هر زمان که به شهادت شهود نیاز بود، شهود می‌بایست در محضر مرجع احضار کننده حاضر شوند. اسامی کلیه کسانی را هم که در هنگام تنظیم قرارداد معاوضه ملکی حضور داشتند به عنوان شهود قید کنید.) در صورت لزوم می توانید تقاضای تحقیقات و معاینه محل کنید. در قسمت منضمات تصویر برابر اصل سند مالکیت، قرارداد معاوضه ، هرگونه سند، دست نوشته، توافق نامه ، رسید و هرچه که ادعای شما را اثبات می کند را به دادخواست ضمیمه کنید.

به یاد داشته باشد که اصل مدارکی که در دادخواست درج می کنید حتماً باید در اولین جلسه دادرسی با خود به دادگاه ببرید.

در قسمت شرح خواسته، خواسته خود را به طور مشروح توضیح دهید.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تحویل ملک معوض در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است .

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .