الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره(مورد اجاره)

زهرا آذری
مشاور: زهرا آذری
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 422] تملیک(مالک شدن) منافع ملک توسط مستاجر رایگان نیست و مستاجر در برابر موجرمتعهد است مالی را که معمولا مقداری پول است بپردازد[عقود معین، کاتوزیان، صفحه 123] از طرفی  تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) از آن لازم است به عهده مالک (موجر) است.[ماده 486 قانون مدنی] همچنین هزینه های لازم برای نگهداری عین(ملک) و مخارج مربوط به انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) هم بر عهده موجر است.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 437]

تکالیفی که موجر بر اثر عقد اجاره پیدا می کند در سه تعهد خلاصه می شود:1- تسلیم مورد اجاره 2- انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره 3- خودداری از تغییر مورد اجاره[عقود معین، دکتر کاتوزیان، صفحه 150]

ماده 486 قانون مدنی و مواد 11و 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 به تعمیرات اساسی ملک و الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی پرداخته است.

الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .