تعدیل اجاره بها

خدیجه شکری
مشاور: خدیجه شکری
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن ، تقسیم کردن از روی عدالت و کم کردن می باشد و اجاره بها به معنای مبلغی است که مستاجر بابت استفاده از منافع خانه و آپارتمان استیجاری طبق توافق با صاحب خانه به صورت روزانه یا ماهانه می پردازد که البته اگر عرف را مبنا و الویت قرار دهیم اجاره بها به صورت ماهانه پرداخت می شود . با استناد به ماده "466" قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مساجر می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را مستاجره می گویند. به اجاره بها نیز مال الاجره گفته می شود و مطابق با ماده "8" قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، موجر یا مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی در خواست تجدید نظر ثبت به میزان تعدیل اجاره بها را بنماید ؛ مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقدر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده است سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد و حکم دادگاه در این مورد قطعی است . در واقع در خواست تعدیل اجاره بها ایجاد تناسب بین هزینه های زندگی با میزان اجاره بها می باشد .

تعدیل اجاره بها

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید ؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .