تعدیل تقسیط مهریه

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

الزام مرد به پرداخت مهر، ریشه قراردادی ندارد و تابع اراده زوجین نیست؛ بلکه تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل می ­شود. وقتی مرد معسر شناخته شود اما باید به صورت تقسیط شده مهریه را پرداخت نماید اگر به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را نمایند یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به هر کدام از زوج و زوجه اختیار داده می شود که پس از صدور رای تقسیط ، با تقدیم داد خواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.

دعوای تعدیل تقسیط مهریه از سوی زوج از زمانی امکان پذیر می باشد که رای مبنی بر تقسیط مهریه صادر شده و قطعی گردیده و چند ماهی از پرداخت قسط گذشته باشد یعنی اقساط حداقل سه الی چهار ماه را پرداخت نموده باشد و با توجه به تورم به وجود آمده یا اتفاقات پیش آمده در درآمد زوج باعث گردیده که نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت نماید. در این شرایط زوج می تواند اقدام به ارائه دادخواست تعدیل تقسیط مهره را نماید.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط مهریه همان دادگاه رسیدگی کننده به خواسته اصلی می باشد. دعوای تعدیل اقساط مهریه دعوای غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن با دعاوی غیر مالی می بایست پرداخت شود.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .