ابطال صورتجلسه هیأت مدیره(مالی)

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­ باشند ،خلاصه­ ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند قید می گردد.در مورد تصمیمات هیأت مدیره­ ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات در آن رعایت نشده باشد هر ذی نفع می تواند درخواست ابطال صورتجلسه را از دادگاه تقاضا نماید.

ابطال صورتجلسات شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط مرجع قضایی و با درخواست شخص ذینفع صورت می گیرد. در صورتی که صورتجلسه ای توسط یک شخصیت حقوقی تنظیم شود و در آن تشریفات قانونی بخصوص قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت نشود هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن صورتجلسه را از دادگاه محل وقوع شرکت بخواهد.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .