شرط معافیت تعاونی روستایی از پرداخت مالیات

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری و اتحادیه مرکزی تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، لیکن این معافیت در صورتی قابلیت اعمال دارد که شرکت های موضوع ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی روستایی در محدوده اساسنامه و وظایف ذاتی خود فعالیت نمایند و اقدام به فعالیت انتفاعی نداشته باشند.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .