شروع به کلاهبرداری

ساره احمدی احمدی
مشاور: ساره احمدی احمدی
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری با توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. به عبارت دیگر شخص کلاهبردار با توسل به اعمال فریبکارانه و متقلبانه صاحب مال را اغفال می کند به طوری که فرد با رضایت خود مال را به شخص کلاهبردار می دهد. و شروع به این جرم یعنی شخص با قصد کلاهبرداری شروع به انجام آن می کند اما بدون اراده کلاهبردار نتیجه مورد نظر که بردن مال است محقق نمی شود.

شروع به کلاهبرداری

آیا تمایل دارید که مجازات شروع به کلاهبرداری را بدانید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .