طلاق به واسطه عسر و حرج

طلاق به واسطه عسر و حرج
حقوق خانواده 1401/11/25 261

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق به معنای تنگی و دشواری(سیاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، انتشارات  اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)،تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیّاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، انتشارات  اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳ ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و به کار در ماندن(معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۳۴۷) قرار گرفته است.«نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

طلاق به دلیل عسرو حرج

  • شرایطی که زوجه می تواند به عسر وحرج استناد کند

سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد

معیار تشخیص عسروحرج زوجه

دائم بودن رابطه زوجیت

ارائه گواهی پزشک

ارجاع به داوری

حکم طلاق

استناد به عسر و حرج در نکاح موقت

دادخواست طلاق عسر و حرجی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است